Sunday, June 26, 2011

उचकी


rrp

उचकी  'ह्या'ची  अन्  ठसका  'त्या'चा..
- माझ्या  आठवणींची  अशी  बोळवण..

(लाडकेकधी  तर  घे  माझी(ही)  दखल)


rrp

तुझ्या  ओठी  रेंगाळते  माझे  नाव!
-सांगहे  खरे  आहे  ना  लाडके?

(..उचक्या  मला  सांगती  हे  गुपित!)


rrp

-  संदीप  मसहूर

No comments:

Post a Comment