Sunday, June 26, 2011

bath-room


rrp

तुझी  स्वप्ने..  माझ्या  उर्मी..  अन्  शब्दांशी  अंग-घोळ
-भरल्या  घरात  आंघोळीला  जाणे  किती  हवे-हवेसे!

bath-room : place for Self-Appointment!

rrp
-  संदीप  मसहूर

No comments:

Post a Comment